Av. Şerif Yılmaz

1996 yılında babamdan kalan ve müstakil tapulu arsamı 2006 yılında kat karşılığı müteahhite vermek istemiştim. Ancak müteahhitle belediyeye inşaat ruhsatı için gittiğimizde bana arsanın imar planınında spor alanı olması nedeniyle ruhsat vermediler. O zamanlar görüştüğüm avukat bana imar planı kesinleştiğinden mahkemede yapacak birşey olmadığını söylemişti. Belediye arsamın bedelini ödemiyor, arsamı satamıyorum, kullanamıyorum ve arsa hala bomboş duruyor. Bu haksızlık değil mi? Gerçekten buna karşı birşey yapılamaz mı?

Cevap: Sayın Mahir bey tamamen haklısınız. Sizin durumunuzda binlerce taşınmaz maliki insan bulunmakta. Danıştığınız avukat sizi doğru bilgilendirmiş. Gerçekten kamu yararı gerekçesiyle kamulaştırma yapılmadan fiili el koymanın ( bina, tesis yapma veya bir hizmete tahsis) olmadığı, ancak imar planında okul yeri, yeşil alan, park ve rekraeasyon alanı, spor tesisi alanı, sağlık tesisi alanı vs. gibi kamu hizmetine ayrılan ya da SİT alanı ilan edilerek malikinin (sahibinin) tasarruf hakkının sınırlandığı taşınmazlardan dolayı; kamulaştırma yapılmadığından kamulaştırma bedeli ile ilgili bir dava hakkı doğmamakta, fiili bir el atma olmadığından dolayı da Yargıtay uygulamalarına göre bir “kamulaştırmasız el koyma“dan bir hak talebi de olamamaktaydı. Ancak 15.12.2010 tarihinde Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bu hukuksuzluğa ve mağduriyetlere son veren bir kararla uzun yıllar programa alınmayan imar planının, fiilen hayata geçirilmemesi nedeniyle kamulaştırma ya da takas cihetine gitmeyen davalı idarenin, malikin taşınmaz üzerindeki tasarruf hakkını belirsiz bir süre için kullanılmaz hale getirdiği, dolayısıyla malikin taşınmazdan mülkiyet hakkının özüne uygun şekilde yararlanma olanağı kalmadığı, taşınmaz malikinin hukuksal bir nedene dayanılmadan idarece engellenmesini kamulaştırmasız el koyma olarak kabul etmiştir.

Anlaşılan belediye 2006 yılından önce arsanızı imar planına almış ve bugüne kadar da arsa üzerinde herhangi bir spor tesisi kurmamış. Şu halde isterseniz kamulaştırma yasası gereğince belediyeye arsa bedeli veya takas için uzlaşma talep edebileceğiniz gibi dilerseniz hiç uzlaşmaya gitmeden doğrudan mahkemeye arsanın bedeli ve zararın tazmini için dava açabilir ve hakkınızı alabilirsiniz.

Av. Şerif Yılmaz/Osnabrück-Bielefeld