Av. Şerif Yılmaz

Yurtdışında Yaşayan Apartman Sahipleri de Ortak Giderleri Ödemek Zorundadır

Yurt dışında ikamet eden ancak Türkiye’de kat mülkiyetine tabi bir apartman dairesi veya sitede konutu olan insanlarımız senede ancak biri iki ay kullandıkları bu konutlarından dolayı site veya apartman ortak giderleri ile aidatları ödemek zorunda olup olmadıklarını merak ediyorlar.

Türkiye’de yönetimi olan kat mülkiyetine tabi bir apartman dairesi veya sitede konut alırken vatandaşlarımız bir tür yan gider diyebileceğimiz ortak gider ve aidatlara dikkat etmiyorlar.

Örneğin havuzu, çocuk parkı, araba garajı veya birden fazla giriş kapısı olan site ve apartmanları tercih ediyorlar. Lâkin bunlar ortak giderleri arttıran faktörler oluyor. Bu giderler bazen o kadar yüksek oluyor ki, rayiç aylık kira bedelinden daha pahalı olabiliyor.

Hemen baştan belirtelim ki, vatandaşımız maalesef kat mülkiyetine tabi sahibi oldukları dairenin genel giderlerine, dairede otursa da oturmasa da daireyi boş olarak tutsa da yılda bir ay tatil amaçlı otursa da katılmak zorundadır.

Bu konu “Anagayrimenkulün genel giderlerine katılma” başlıklı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20’inci maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre „Kat maliklerinden her biri kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak, anagayrimenkulun sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.”

Yurt dışında yaşayan vatandaşımızın daireyi boş tutması, kısa süreli oturması veya yurtdışında devamlı ikamet etmesi durumu değiştirmemektedir. Zira aynı maddenin “Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz” hükmü bunu açıkça düzenlemiştir.

Hatta bu düzenleme kat mülkiyetine tabi bağımsız bölüm tapulu taşınmazlar için geçerli olduğu gibi, henüz kat mülkiyetine geçilmemiş kat irtifaklı tapulu taşınmazlar için de geçerlidir. Çünkü Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 17’inci maddesi gereğince kat irtifakı kurulmuş gayrimenkullerde yapı fiilen tamamlanmış ve bağımsız bölümlerin üçte ikisi fiilen kullanılmaya başlanmışsa, kat mülkiyetine geçilmemiş olsa dahi anagayrimenkulün yönetiminde kat mülkiyeti hükümleri uygulanır.

Kat maliki aidat/avans borcunu ödemezse

Kat maliki aidat/avans borcunu ödemezse Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20’inci maddesi gereğince kendisine karşı, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabileceği gibi icra takibi de yapılabiliyor. Bu durumda gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde 5 hesabıyla gecikme tazminatı da ödemekle zorunda kalıyor.

Elbette bu gider ve avans payı borcunun tahsili için öncelikle ödeme yapmayan kat malikine usulüne uygun bir tebligat yapılmalı ve kendisi hakkındaki icra takibinin kesinleştirilmesi gerekir.

İşte burada bu masrafların yurt dışında oturanlara bildirilmesi sorun yarattığı için 7201 sayılı Tebligat Kanunu´na “Bağımsız bölüm sahiplerine tebligat” başlıklı Ek-1’inci madde eklenerek bu konuda özel hükümler konmuştur.

Bu maddeye göre daire sahipleri (bağımsız bölüm sahipleri) Türkiye içinde bir adresi apartman yönetimi ve ortak giderlerle ilgili tebligatları almak üzere yöneticiye yazılı olarak bildireceklerdir. Bildirmedikleri veya bu adrese tebligat yapılamadığı takdirde, bu tebligat dairede fiilen oturan kişiye yapılır. Bu durumda tebligat böylece daire sahibine yapılmış sayılır. Tebligatın bir örneği de apartman girişindeki ilan tahtasına asılır.

Şayet dairede oturan bulunmazsa, ilan tahtasına asılan tebligat örneği, daire sahibine yapılmış sayılır. Kısacası bu düzenlemeye göre icra takibi yapan diğer kat maliki veya yönetici yurt dışında yaşayan vatandaşımızın yurt dışı adresine tebligat yapmak zorunda değildir.

Böylelikle site veya apartman yönetimi bu vatandaşımızı temerrüde düşmüş olur ve ortak gider avansı/aidat bedellerini gerekirse icra yoluyla faizi ile birlikte tahsil edebilir.

Av. Şerif Yılmaz

NOT: Türk hukuku ile ilgili her konuda danışma hizmetimiz ön ödemeli ücrete tabidir

 

KONU İLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİ VİDEOMUZDAN DA FAYDALANABİLİRSİNİZ

Cookie Consent mit Real Cookie Banner